Jak znaleźć kierowcę z ukrainy?

Gdzie szukać kierowców z Ukrainy?

Od czego zacząć?

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanego kierowcę pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t jest ogromne. Według szacunków Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD) w Polsce, co roku potrzeba ok. 30 tys. kierowców. Podobnie wygląda to także za naszą zachodnią granicą. Zatrudniani są tam polscy kierowcy, których jednocześnie brakuje u nas w kraju. Dlatego polscy przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po posiłki zza wschodniej granicy. Nie jest to proste, gdyż w gąszczu przepisów trudno się odnaleźć i łatwo o błędy, które potem sporo kosztują. Mimo to coraz częściej polskimi ciężarówkami jeżdżą Ukraińcy, Białorusini, czy Rosjanie. Od czego zatem zacząć? Jeśli już wiemy kogo chcemy zatrudnić, to niewątpliwie najpierw taka osoba musi przejść badania lekarskie i testy psychologiczne, no i oczywiście musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Problemem jest to, że jeszcze zanim zatrudnimy taką osobę musi się ona pojawić w Polsce właśnie na tych badaniach. Gdy pokonamy tę trudność nasze działania właściwie powinny iść dwutorowo. Jedna ścieżka tolegalizacja zatrudnienia spoza Unii, druga to kwestia uzyskania odpowiednich kwalifikacji, które następnie muszą zostać potwierdzone – jest to szczególnie ważne w przewozach międzynarodowych.

info@eri.com.pl

 Ustalenie kwalifikacji

Unijna dyrektywa 2003/59/WE – w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, nakłada na kierowcę pojazdu ciężarowego obowiązek przejścia pełnej kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego. Przy czym jest to podyktowane zapewnieniem bezpieczeństwa na drodze poprzez ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Szkolenia okresowe wykonywane są co 5 lat (5 dni szkolenia – można wykonać co rok 1 dzień po 7h). Do uzyskania kwalifikacji (pełnej lub przyspieszonej) oraz szkolenia okresowego może przystąpić osoba, która na terytorium RP przebywa min. 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe. Dotyczy to w szczególności osoby niebędącej obywatelem państwa członkowskiego UE, która ma zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP, a która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do świadczenia tego rodzaju pracy. Co istotne, najpierw powinna mieć miejsce kwalifikacja wstępna, dopiero potem szkolenie okresowe. Nie jest również konieczne dobiegnięcie do końca okresu 185 dni. Do kwalifikacji można przystąpić posiadając wizę lub pozwolenie o pracę – wystarczy bowiem zamiar pobytu potwierdzony właściwymi dokumentami. Kurs kwalifikacji wstępnej kończy się egzaminem teoretycznym w formie testu. Od 04.04.2015 r. wraz ze zmianą prawa o transporcie drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 390, art.1) starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wymienia posiadane przez niego prawo jazdy zagraniczne na polskie prawo jazdy, dokonując jednocześnie wpisu potwierdzającego te wymagania. Dodatkowym warunkiem wymiany prawa jazdy jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnieniu lub nawiązaniu współpracy z tym kierowcą, który będzie wykonywał lub wykonuje na jego rzecz przewozy drogowe. Chodzi o wpisanie tzw. kodu 95 wraz z datą jego obowiązywania, który jest obowiązującym w UE poświadczeniem odpowiednich kwalifikacji kierowcy.

info@eri.com.pl

 Legalizacja zatrudnienia

Jest to niezbędny element w procesie zatrudnienia kierowcy z Ukrainy. Zgodnie z ustawą z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP, karą za nielegalne zatrudnianie cudzoziemca jest wysoka grzywna (3-5 tys. zł), a w szczególnych przypadkach kara pozbawienia wolności do lat 3. Zatem konieczna jest legalizacja pobytu oraz zatrudnienia. Zezwolenie będzie przeznaczone dla osoby z wizą lub zezwoleniem na pobyt czasowy i wydaną na tej podstawie kartą pobytu.

Brak odpowiedniej ilości wykwalifikowanych szoferów ciężarówek jest dość mocno sygnalizowany przez polskich przedsiębiorców. Prowadzone są rozmowy, które mają pomóc wyrównać ten deficyt poprzez powrót do szkolnictwa zawodowego w tym zakresie. Plany były takie, aby od września 2016 roku ruszyły już pierwsze klasy przygotowujące do zawodu kierowcy w nowoczesnym wydaniu. Niestety nadal nie ma podstawy programowej, więc projekt stoi pod znakiem zapytania. Jednocześnie uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców zza wschodniej granicy od 2018 roku może zostać utrudniona. Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

info@eri.com.pl


Instruktor techniki jazdy ze znajomością języka ukraińskiego

Instruktor techniki jazdy ze znajomością języka ukraińskiego, rosyjskiego zaprasza do współpracy OSK oraz firmy transportowe.

Kontakt

Edukacja-Rekrutacja-Inwestycji

Tatsiana Rusak,

ul. Ślężna 148/106

53-111 Wrocław,

Tel. 784 207 700

info@eri.com.pl

NIP 895-19-20-170

Wpis do KRAZ 17870

Godziny pracy

W tygodniu                  9:00 - 18:00

Sobota                         10:00 - 14:00 

Nd.                               --:-- - --:--

TWB Truckers Without Borders
TWB Truckers Without Borders